Blue Sphere Corporate

אתר בלוספר החדש הוא אתר תדמיתי אינפורמטיבי המציג מידע על החברה, ההנהלה ומידע למשקיעים לרבות דוחות רבעוניים ופרסומי יח"צ.

seperator seperator

כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 9385 תל אביב


טלפון/פקס: 03-9503355


info@art-up.co.il :דוא"ל


www.art-up.co.il בע"מ Art-Up כל הזכויות שמורות ל ©